آیا با ابطال دادخواست اعسار می توان دوباره دادخواست اعسار داد


با توجه به اینکه اخیراً با وجود اثبات ناتوانی مالی زوج دیگر حکم جلب صادر نمی گردد بنابراین اثبات اعسار زوج در محضر دادگاه کاملاً حساس و تخصصی می باشد زیرا اگر رئیس دادگاه به اقناع وجدانی خود جهت احراز اعسار زوج نرسد و دادخواست را باطل نماید و این حکم قطعی گردد در نهایت اگر زوج مهریه را به صورت یکجا و کامل پرداخت ننماید با صدور حکم جلب راهی زندان می شود البته تا ۲۰ روز وقت اعتراض به قرار وجود دارد و همچنین در هر زمان می شود دوباره دادخواست اعسار و تعدیل پرداخت مهریه مطرح شود.

ادامه مطلبمنبع : لینک آیا با ابطال دادخواست اعسار می توان دوباره دادخواست اعسار داد