آیا پرداخت اقساط مهریه باعث سقوط حق حبس زوجه می گردد؟


آیا اثبات رابطه نامشروع زوجه،او را از دریافت مهریه محروم می کند؟

مهریه از حقوق قانونی و شرعی و حق مسلم زوجه می باشد.بنابراین اگر زوجه روابط نامشروعی داشته باشد و این جرم اثبات نیز گردد و حتی اگر به فساد و فحشاء شهرت داشته باشد،مانع دریافت مهریه زوجه نمی گردد و زوجه حق دارد مهریه خود را مطالبه نماید.بنابراین اگر زوجه رابطه نامشروع داشته باشد یا مرتکب هر جرم دیگری شده باشد،هیچکدام زوجه را از دریافت مهریه اش محروم نمی کند.
آیا پرداخت اقساط مهریه باعث سقوط حق حبس زوجه می گردد؟

لازم به ذکر است در صورت اثبات اعسار زوج و تقسیط مهریه و پرداخت اولین قسط یا چندین قسط مهریه توسط زوج باعث سقوط حق حبس زوجه نمی گردد و زوجه تا پرداخت کامل مهریه خود می تواند از حق حبس خود استفاده نماید.

اما در مواردی که به اختیار خود،وظایفی که در مقابل شوهر دارد از جمله تمکین عام و خاص را انجام دهد،حق حبس او ساقط می شود و دیگر نمی تواند از تمکین خودداری نماید وگرنه نفقه زوجه ساقط می گردد اما در هر حال می تواند مهریه خود را از زوج از طرق قانونی مطالبه نماید بنابراین در نهایت در این شرایط حق مطالبه ی مهریه زوجه ساقط نمی گردد اما حق حبس زوجه ساقط می گردد.منبع : لینک آیا پرداخت اقساط مهریه باعث سقوط حق حبس زوجه می گردد؟