تخلیه و فروش املاک مشاعی


مشاع یعنی استفاده مشترک از چیزی توسط حداقل دونفر مانند مالکیت مشاعی ورثه پس از فوت متوفی نسبت به زمین یا آپارتمان یا خودرو و غیره

گاهی برخی از ورثه یا شرکا بدون رضایت و اجازه سایرین به تنهایی از اموال مشترک و مشاع استفاده میکنند و حتی مانع بهره برداری شرکاء میشوند.در این حالت سایر شرکاء یا ورثه میتوانند از طریق محاکم تقاضای تخلیه و خلع ید شریک متصرف را بخواهند.

همچنین در برخی مواقع به دلیل وضعیت خاص اموال مشاعی امکان استفاده همزمان شرکاء یا ورثه از آن مال در یک زمان فراهم نیست مانند یک آپارتمان یا یک دستگاه خودرو،در این موارد اگر اختلاف در نحوه استفاده از اموال مشاعی به وجود آید،هر یک از طرفین میتوانند از طریق محاکم تقاضای دستور فروش آن مال را نمایند.منبع : لینک تخلیه و فروش املاک مشاعی