حقوق بر همسایگی بخش اول


رشد شهرنشینی و تراکم جمعیت، روابط بین همسایگان را با چالش ها و مسائل حقوقی متعددی مواجه ساخته است. اگر در گذشته روابط بین همسایگان با آموزه های اخلاقی قابل تدبیر بود، امروزه ضروری است حقوق نیز با تدوین ضوابط کارامد سهم خود را در تنظیم صحیح این روابط ایفا نماید. در واقع در جهان معاصر نمی توان صرفا با اتکا به هنجارهای اخلاقی و اجتماعی به عدم بروز اختلاف ومنازعه حقوقی بین همسایگان امید بست بلکه سازوکاری قانونی لازم است تا سوءاستفاده های احتمالی برخی از شهروندان را مانع شده و زمینه را برای شکل گیری جامعه ای فراهم آورد تا حسن همجواری و مراعات حال دیگران آرامش خاطر افراد را تامین نماید.

ادامه مطلبمنبع : لینک حقوق بر همسایگی بخش اول