صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت


برای صدور اجراییه دارنده باید عین چک و گواهینامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.  اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک  گواهی شده باشد که در اینصورت پرونده اجرایی تشکیل شده و مراحل اداری طی می گردد همچنین اجراییه صادره از طریق اجرای ثبت فقط نسبت به اصل مبلغ می باشد و جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه باید مطالبه از طریق ثبت دادخواست به دادگاه صالح مربوطه صورت پذیرد.منبع : لینک صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت