متن کامل نماز‌های پنج گانه زرتشتی


ستایش‌هایی که به زبان اوستا است باید با آواز بلند و قسمت‌های پازند را باید به زمزمه خواند. ستایش با منشن فقط به هنگام اسم بردن در تندرستی یا مواقع دیگری که…

ستایش و نیایش خداوند در آئین زرتشتی

در فرهنگ زرتشتیان جشن به معنای ستایش و نیایش خداوند است. نمـاز رسمی‌ترین راه ارتباط فرد و یکی از راههای سپاسگذاری از بخششهای بی‌کران خداوندی است که درآئین زرتـشتـی مورد توجه بوده و هر زرتشتـی روزانـه پنـج بار(گاه) به نیایش اهورامزدا می‌پردازد و ضمن سپـاس و ستـایش اهورا مزدا بر آفریده‌های نیک خداوندی نیز درود می‌فرستد.
 

بیشتر بدانید : داستان زایش زرتشت: شبی آرام که روزی سترگ در پی داشت

اسم پنج گاه نیایش (نماز روزانه) و زمان هر کدام بدین گونه است:
۱- گاه‌هاون: از برآمدن آفتاب تا نیمروز
۲-  گاه رپیتون: از نیمروز تا سه تایم از نیم شب گذشته
۳- گاه ازیرن: سه تایم از نیمروز گذشته تا رفتن آفتاب
۴- گاه ائیوسروترم: از شروع تاریکی شب تا پیش از سپیده دم
۵- گاه اوشهن: از سپیده دم تا برآمدن آفتاب

بیشتر بدانید : زندگی نامه و پیدایش زرتشت

لازم به بیان است که نماز پنج گانه در دیانت زرشتی ۳۷۴۶ سال دینی زرتشتی قدمت دارد و از هیچ دین دیگری گرفته نشده است.

نماز و نیایش در آیین زرتشتی به سه طریق خوانده می‌شود:

خوانـدن با صدای بلنـد
تلاوت به صورت زمزمه یا واج
تلاوت با منشن یا اندیشه بدون اینکه زمزمه ای شنیده شود

ستایش‌هایی که به زبان اوستا است باید با آواز بلند و قسمت‌های پازند را باید به زمزمه خواند. ستایش با منشن فقط به هنگام اسم بردن در تندرستی یا مواقع دیگری که تلاوت نیایش واجب نیست صورت میگیرد. نمازها و نیایـش‌ها را می‌توان به صورت ایستاده و یا نشسته خواند، اما توصیه شده تلاوت سروش باج و کشتی به صورت ایستاده انجام شود.

نماز گروهی زرتشتیان

تلاوت نماز و نیایش به شکل گروهی یا همازور شدن در ستایش بر سه گونه می‌باشد:

موبـد قسمتی از اوستا را خوانده و دیگران آن را دوباره می‌کنند.
گروهی یک قسمت از اوستا و یا نیایش را با هم با صدای بلند می‌خوانند.
ضمن تلاوت اوستا توسط چند موبد، دیگران بی صدا با حالت واج گوش داده و آن را زمزمه می‌کنند.
نیایش‌های گروهی معمولا به هنگام حضور دسته جمعی بهدینان در زیارتگاه‌ها و همچنین آتشکده و مراسم گهنبار و… انجام می‌شود.

متن کامل نمازهای زرتشتیان

هر نماز با این زمزمه شروع می‌شود.

«باور دارم به دین مزدا پرستی که آورده زرتشت است. پیرو آموزشهای اهورایی هستم که از دیو (دروغ) و دوگانه پرستی به دور است. من یکتاپرست زرتشتی ام و تکی اهورا مزدا را در خور ستایش می‌بینم.

نماز گاه‌هاون:

از برآمدن خورشید تا نیمروز
من می‌ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می‌کنم فرشته پاسبان بامداد پاک و سازنده را (هاون)
من می‌ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می‌کنم آن سرور دهکده (ویس) را که پاک و دادگستر و سازنده است.
من همآره و در همه حال اهورا مزدا، پروردگار یکتا را می‌ستایم.

نماز گاه رپتون:

از نیمروز تا پسین
من می‌ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می‌کنم فرشته پاسبان نیمروز را (رپتون)
من می‌ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می‌کنم آن سرور شهر (زنتو) را که پاک و دادگستر و سازنده است.
من همآره و در همه حال اهورا مزدا، پروردگار یکتا را می‌ستایم.

نماز گاه ازیرن:

پسین تا فرورفتن خورشید
من می‌ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می‌کنم فرشته پاسبان پسین پاک را (ازیرن)
من می‌ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می‌کنم آن سرور کانتری (دخیو) را که پاک و دادگستر و سازنده است.
من همآره و در همه حال اهورا مزدا، پروردگار یکتا را می‌ستایم.

نماز گاه سروثرم:

فرورفتن خورشید تا نیمه شب
من می‌ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می‌کنم فرشته پاسبان شب (ایوی سروثرم) پاک را.
من می‌ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می‌کنم همه ی رهروان راه اشویی زرتشت را و سرور اشوان را.
من همآره و در همه حال اهورا مزدا، پروردگار یکتا را می‌ستایم.

نماز گاه اشهن:

از نیمه شب تا برآمدن آفتاب
من می‌ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می‌کنم فرشته پاسبان پگاه (اوشهی ناای) پاک را.
من می‌ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می‌کنم آن سرور خانه (نمانا) که پاک و دادگستر و سازنده است.
من همآره و در همه حال اهورا مزدا، پروردگار یکتا را می‌ستایم.

پس از تلاوت نماز گاه بایسته، زرتشتیان نماز سروش باج، نیرنگ کشتی، ستایش خدا، تندرستی و برساد را می‌خوانند. به جز سروش باج بیشتر اوستاهای اسم برده شده پازند است و پس از ساسانیان نوشته شده است.

گوشه ای از سروش باج که هر زرتشتی بایسته است که آن را به خوبی بداند همان نیایشهای اشم وهو و یتا اهو هستند.

تکه ای از نماز ستایش خدا که پس از نماز هر گاه باید خوانده شود:

ای اهورا مزدا به یاری من آی من پرستنده  اهورامزدا هستم. من پرستنده خرد نیک و پیرو زرتشت هستم. من خود را  پیرو راستی و پشتیبان استوار در این دین می‌دانم و پیمان می‌گذارم که همه توان خود را در راه اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک به کار برم. من به دین والای مزداپرستی که دورکننده جنگ، ناهماهنگی، دشمنی و استوار کننده هماهنگی و آشتی  و محبت است باور دارم.

همانگونه که خداوند راستی و دادگستر است، رهبر دنیایی نیز باید به خاطر راستی و داگستری اش برگزیده شود.

هنگامیکه پیروان دروغ  مرا با خشم و نفرت تهدید می‌کنند، تکی تو ای اهورا مزدا و نیروی اهورایی که تو با اندیشه و منش نیک به من داده ای و کردار نیک که با راستی و داد که قانون همیشگی توست، مرا نجات می‌دهد.

ای اهورا مزدا مرا یاری کن

آن تیزرو، توان بدنی و روانی را که در آفرینش تو برای شکست بر بدی‌ها ارزانی می‌دارد، تندرستی و شادمانی زندگی را به ما ارمغان می‌آورد، در زمان بی کران، و در زمانی که برابر با قانون دگرگون ناپذیر تو پایدار می‌ماند به من ارزانی دار……

بیشتر بدانید : تفاوت روزه داری در آیین زرتشتی اسلام و یهود

بیشتر بدانید : منشا دین زرتشت چین بوده است نه ایران!!

بیشتر بدانید : چرا ششم فروردین شب زرتشت شد؟

گردآوری: تیم فرهنگ و هنر پی اچ پی لرنینگ
phplearning.ir/culture
منبع: askquran.ir