منظور از مهر المثل چیست ؟


مهرالمثل یعنی اینکه تعیین میزان مهر با توجه با شان و منزلت زن،سطح سواد و طبقه اجتماعی خانوادگی ژن و وضعیت مالی مرد و طبق نظریه کارشناس صورت میگیرد.منبع : لینک منظور از مهر المثل چیست ؟