وکیل تخلیه ملک


وفق ماده ۴۴۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر گویند مستاجر در قبال پرداخت اجاره بها مالک منافع عین مورد اجاره می شود نه خود موضوع اجاره.

ادامه مطلبمنبع : لینک وکیل تخلیه ملک