وکیل حقوقی


دعاوی به طور کلی دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم میشوند. دعاوی حقوقی به آن دسته از دعاوی گفته میشود که نتیجه آن در صورت محکومیت طرف دعوا،الزام وی به انجام کاری یا پرداخت مالی یا وجهی به طرف دیگر میباشد.

هر دعوای حقوقی ،دوطرف دارد که عبارتنداز : خواهان که دعوا را طرح کرده و خوانده که دعوا علیه او اقامه گردیده است.ممکن است خواهان ویا خوانده جزء اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که این موضوع در طرح دعوا از سوی خواهان و تعیین طرف دیگر دعوا از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است.به نحوی که عدم رعایت این موضوع باعث رد دعوا و در نتیجه تحمیل هزینه های سنگین دادرسی و از بین رفتن زمان و طولانی شدن رسیدگی خواهد شد.

معمول ترین دعاوی حقوقی عبارتنداز :فک پلاک خودرو،انحصار و وراثت،مطالبات،الزام به انجام تعهد،الزام به تحویل مبیع،مطالبه خسارت و دیرکرد،تقسیم ترکه،الزام به تنظیم سند،دعاوی کاگر و کارفرما،دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری.منبع : لینک وکیل حقوقی