وکیل چک


با توجه به تخصصی و پیچیده بودن مسائل مربوط به چک و وجود مواعد متعدد چک و تغییرات پیاپی قوانین مربوط به چک بهتر است از وکیل وصول مطالبات مجرب و حرفه ای برای دعاوی چک استفاده نمود .وکیل باید تمام قوانین مربوط به چک و قوانین جدید و تغییر یافته ی چک را بداند و در تمام مسائل و موارد و قوانین چک به روز باشد تا بتواند از صفر تا صد دعوای چک را به درستی پیش ببرد.با توجه به اینکه از بعضی از چک ها می توان کیفری طرح دعوا نمود،وکیل موارد مشمول بودن چک های کیفری را می داند و می تواند به بهترین شکل و بدون صرف وقت موکل خود را راهنمایی کند تا از حقوق موکل به بهترین نحو دفاع نماید.بهتر است در زمان صدور یا دریافت چک یا در زمان طرح دعاوی از وکیل حقوقی مشاوره دریافت نمایید تا حقوقتان ضایع نگردد.منبع : لینک وکیل چک